Kodeks Etyki

1. WSTĘP

Niniejszy dokument pod tytułem “KODEKS ETYKI BIZNESU” (dalej, “Kodeks”) opisuje zobowiązania, których realizacji podejmują się wszyscy współpracownicy firm Grupy Interpump (dalej, “Interpump” lub “grupa”), niezależnie od tego czy są to prezesi, pracownicy czy współpracownicy w szerokim tego słowa znaczeniu, włączając osoby, które zarządzają firmami lub działają na jej rzecz/ w ich imieniu (dalej, „Współpracownicy”)

W przypadku konsultantów, dostawców i wszystkich innych stron trzecich, łącznie z klientami, którzy współpracują z firmami grupy Interpump (dalej, „Strony Trzecie”), podpisanie niniejszego kodeksu oraz przestrzeganie jego zapisów jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia współpracy pomiędzy nimi, a firmami grupy Interpump. Podpisane, lub zatwierdzone w jakikolwiek dorozumiany sposób zapisy Kodeksu są integralną częścią jakiejkolwiek umowy pomiędzy firmami Grupy oraz Stronami Trzecimi.

Podsumowując, Kodeks Etyki zawiera zestaw wartości, których przestrzeganie w codziennym działaniu jest priorytetem dla firm Grupy Interpump.

Misja Grupy Interpump

Misją Grupy Interpump jest dążenie do doskonałości poprzez innowacyjność i najwyższą jakość produktów I usług. Innowacyjność jest ciągłym celem Współpracowników i jest rezultatem ciągłego rozwoju naukowego, badań materiałowych, czy rozbudowy technologii produkcyjnych przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu.  

Jakość przenika wszystkie działania Interpump Group. Opiera się ona na skrupulatnej, metodycznej i stałej kontroli i weryfikacji każdego etapu funkcjonowania firmy i na każdym etapie procesu produkcyjnego, od zakupu surowców po ukończenie gotowego produktu. Jakość zapewniona przez Interpump jest owocem wspólnej kultury, współtworzonej przez wszystkie spółki Grupy, i cechuje się wydajnymi produktami, które są łatwe i intuicyjne w użyciu, spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania rynku i ograniczają zużycie zasobów przy największym poszanowaniu wobec ich użytkowników a także środowiska.

Obowiązywanie kodeksu

Kodeks obowiązuje dla wszystkich firm wewnątrz Grupy Interpump, a tym samym, dla wszystkich Współpracowników oraz, w odpowiednim zakresie, Stron Trzecich. Każda firma Grupy Interpump ma obowiązek zwrócenia uwagi na Kodeks Etyki Stronom Trzecim, w tym osobom, które mają jedynie sporadyczne lub tymczasowe relacje ze Spółką a także wymagać od Stron trzecich przestrzegania zasad i obowiązków zawartych w niniejszym Kodeksie podczas prowadzenia ich działalności oraz podejmowania niezbędnych kroki wewnętrzne, jeżeli strony trzecie nie wywiążą się, w całości lub w części, z przestrzegania postanowień Kodeksu przez nie zaakceptowanych lub odmówią ich przyjęcia.

Kodeks Etyki ma zastosowanie zarówno we Włoszech, jak i za granicą, z uwzględnieniem kulturowych, społecznych, ekonomicznych i prawnych różnic występujących w krajach, w których działają spółki z Grupy Interpump.

Podmioty zainteresowane

Grupa Interpump dąży do utrzymania i rozwijania relacji zaufania z interesariuszami, będącymi kategoriami osób, grup lub instytucji, których wkład jest niezbędny do osiągnięcia misji Interpump i które podejmują decyzje dotyczące  Grupy. Interesariusze obejmują zatem podmioty, które dokonują inwestycji związanych z działalnością grupy Interpump, pracowników i innych współpracowników, klientów, dostawców i partnerów biznesowych.

Zachowania nieetyczne

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej nieetyczne postępowanie godzi w relację zaufania między Grupą Interpump a jej interesariuszami.

Postępowanie, w którym jakakolwiek osoba, grupa lub organizacja usiłuje osiągnąć korzyści płynące ze współpracy oferowanej przez innych, przez wykorzystanie pozycji władzy, jest uważane za nieetyczne i może prowadzić do przyjęcia wrogich postaw.

Cele Kodeksu

Dobra reputacja jest niematerialnym ale niezbędnym zasobem.

Dobra reputacja zewnętrznie stymuluje inwestycje akcjonariuszy, buduje lojalność klientów, przyciąga najlepsze zasoby ludzkie, poprawia zaufanie dostawców i potwierdza wiarygodność Grupy. Celem niniejszego Kodeksu jest osiągnięcie stylu zarządzania opartego na etycznym postępowaniu, uczciwości zawodowej i efektywności ekonomicznej zarówno w relacjach wewnętrznych (najwyższe kierownictwo, średnie kadry kierownicze, pracownicy), jak i stosunkach zewnętrznych (biznes i rynek), w celu promowania jednoznacznych standardów postępowania i nieuniknionych korzyści ekonomicznych wynikających z utrwalenia dobrej reputacji.              

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Kodeks składa się z zestawu zasad, których przestrzeganie ma fundamentalne znaczenie dla właściwego funkcjonowania, niezawodności operacyjnej i wizerunku grupy Interpump. Zasady te stanowią punkt odniesienia dla operacji, postępowania oraz wewnętrznych i zewnętrznych relacji spółek Grupy.

Bezstronność

W podejmowaniu decyzji mających wpływ na relacje z interesariuszami (wybór klientów, relacje z interesariuszami, zarządzanie personelem lub organizacją pracy, wybór i zarządzanie dostawcami, relacje z otaczającą społecznością i instytucjami reprezentującymi jej interesy), firmy grupy Interpump unikają wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, stan zdrowia, rasę, narodowość, poglądy polityczne lub religię swoich partnerów.

Uczciwość

W kontekście ich działalności zawodowej, Współpracownicy każdej firmy z Grupy Interpump oraz Strony Trzecie, które współpracują z Grupą Interpump, są zobowiązani do ścisłego przestrzegania obowiązujących lokalnie przepisów i niniejszego Kodeksu Etyki. Dążenie do sukcesów i / lub postrzegana przewaga Interpump nigdy nie usprawiedliwia żadnej formy nieuczciwego postępowania.

Przyzwoitość

Przy podejmowaniu jakiejkolwiek działalności, Współpracownicy Interpump są zobowiązani do przyjęcia etycznego postępowania opartego na zasadach przyzwoitości, przejrzystości i profesjonalizmu. Współpracownicy muszą zatem unikać jakiegokolwiek potencjalnego lub faktycznego konfliktu między swoimi osobistymi interesami, bezpośrednimi lub pośrednimi, a interesami Interpump.

Poufność

Każda firma grupy Interpump - zgodnie z przepisami regulującymi ochronę know-how i informacji handlowych przed nielegalnym pozyskiwaniem, użytkowaniem i rozpowszechnianiem - zapewnia poufność informacji, dokumentów, badań, inicjatyw, projektów i umów będących w jego posiadaniu, podejmując kroki w celu ochrony tego zasobu  informacji i uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieuprawnionym. Podobnie, każda Firma unika poszukiwania i uzyskiwania poufnych danych lub informacji naruszających obowiązujące przepisy

Znaczenie zasobów ludzkich                         

Współpracownicy każdej firmy z grupy Interpump są nieodzownym czynnikiem sukcesu Grupy. Z tego powodu Interpump chroni i promuje wartość swoich zasobów ludzkich w celu poprawy i zwiększania wiedzy i umiejętności posiadanych przez każdego Współpracownika.

We wszystkich swoich działaniach grupa Interpump dąży do poszanowania praw człowieka, a w szczególności szacunku dla życia ludzkiego, wolności i godności jednostek, a także poszanowania sprawiedliwości i solidarności. Podobny szacunek jest wymagany od stron trzecich.

Interpump gwarantuje fizyczne i moralne bezpieczeństwo swoich Współpracowników, zapewniając w szczególności warunki pracy, które szanują ich godność osobistą i środowisko pracy, które są bezpieczne i zdrowe. W ten sam sposób, strony trzecie są zobowiązane do zagwarantowania fizycznego i moralnego bezpieczeństwa swoim pracownikom, bez względu na to, czy są zatrudnieni na umowę o pracę, czy w inny sposób, zapewniając w szczególności warunki pracy, które szanują ich godność osobistą i środowisko pracy, które jest bezpieczne i zdrowe.

Grupa Interpump gwarantuje swobodę zrzeszania się pracowników i uznaje prawo do rokowań zbiorowych.

Żądania lub groźby, które skłaniają Współpracowników lub Osoby Trzecie do działania niezgodnego z prawem i / lub z naruszeniem niniejszego Kodeksu Etycznego, nie będą tolerowane.

Sprawiedliwe zarządzanie

We wszystkich relacjach, które wiążą się z tworzeniem hierarchicznych relacji, w szczególności ze Współpracownikami, każda firma Grupy Interpump dąży do zapewnienia, że ​​takie relacje są tworzone w sposób właściwy i sprawiedliwy, unikając wszelkich form nadużyć. W szczególności, Interpump gwarantuje, że taka relacja nie zmieni się w nadużycie władzy, które narusza godność i niezależność Współpracownika oraz że decyzje dotyczące organizacji pracy będą chronić ich godność i wartości.

Odpowiedzialność

Wszyscy współpracownicy wykonują swoją pracę i działania z należytą starannością, wydajnością i przyzwoitością, wykorzystując narzędzia i czas pozostały do ​​ich dyspozycji w najlepszy możliwy sposób i biorąc odpowiedzialność za wykonywanie swoich obowiązków.

Komunikacja

Każda firma Grupy Interpump ma obowiązek poinformować wszystkich Współpracowników i Strony Trzecie o przepisach i stosowaniu niniejszego Kodeksu Etycznego, z prośbą o ich przestrzeganie. W szczególności każda firma organizuje dystrybucję tego Kodeksu do zamierzonych odbiorców, interpretuje i wyjaśnia przepisy Kodeksu, aby sprawdzić faktyczne ich przestrzeganie oraz aktualizuje przepisy w odniesieniu do wszelkich nowych wymagań, które mogą pojawić się od czasu do czasu.

3. KONTROLA WEWNĘTRZNA

Każda ze spółek grupy Interpump przyjmuje określone systemy kontroli wewnętrznej, których celem jest: (i) zapewnienie adekwatności różnych procesów biznesowych pod względem skuteczności, wydajności i kontroli kosztów; (ii) gwarantowanie rzetelności i dokładności zapisów księgowych oraz ochronę swoich aktywów netto; (iii) zapewnienie zgodności działalności operacyjnej zarówno z przepisami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi; (iv) zagwarantowanie identyfikowalności procesów i archiwizacja dokumentacji; (v) zagwarantowanie właściwego podziału kompetencji i przestrzeganie zasad dotyczących podziału obowiązków. Każda firma Grupy Interpump posiada swój własny system kontroli wewnętrznej nad procesami biznesowymi, za które odpowiedzialność ponosi przede wszystkim zarząd. Te kontrole są integralną częścią każdego procesu biznesowego.

4. ZASADY POSTĘPOWANIA

 1. TRANSPARENCY TOWARDS THE MARKET

Grupa Interpump realizuje swoją misję, zapewniając pełną przejrzystość procesu decyzyjnego. W tym celu Grupa dostarcza wszelkich informacji niezbędnych do tego, aby inwestorzy podejmowali świadome decyzje w oparciu o strategie korporacyjne, wyniki operacyjne i prognozowany zwrot zainwestowanego kapitału.

Wszystkie komunikaty finansowe grupy Interpump mają na celu zapewnienie spójności informacji ujawnianych inwestorom. Powstają nie tylko z zastosowaniem wszystkich stosownych przepisów, ale także w wyniku zaangażowania społeczności  finansowych w głównych biurach na całym świecie, gdyż w czasie ważnych wydarzeń korporacyjnych prowadzone są konferencje informujące o ich przebiegu. Na bieżąco aktualizowana jest korporacyjna strona internetowa.

SEKCJA II

Zasady postępowania w odniesieniu do współpracowników                             

4.2 ZATRUDNIANIE NOWYCH PRACOWNIKÓW

Ocena potencjalnych kandydatów zawsze opiera się na tym, jak dobrze ich profile odpowiadają oczekiwanym i wymogom korporacyjnym, zgodnie z zasadą równych szans zatrudnienia i niedyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, narodowość lub wiek. Wymagane informacje są bezwzględnie potrzebne do sprawdzenia profesjonalnych i psychologicznych  aspektów tych profili, z pełnym poszanowaniem prywatności i opinii zainteresowanych kandydatów.

Każda firma z grupy Interpump stara się nie dawać pierwszeństwa kandydatom wprowadzanym przez strony trzecie, a w szczególności przez strony w ramach administracji publicznej lub przez klientów spółek z Grupy.

Podobne zasady muszą być przestrzegane przy wyborze stron, które działają w imieniu i / lub w imieniu Spółek Grupy.

Grupa Interpump zakazuje wszelkich form przymusowej pracy i wykorzystywania pracy dzieci i nie toleruje łamania praw człowieka, w ścisłej zgodności z włoskim prawem i międzynarodowymi konwencjami dotyczącymi tych zagadnień oraz innymi obowiązującymi i lokalnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podobnie, każda firma z grupy Interpump nie toleruje żadnej formy nieoficjalnego zatrudnienia, a w szczególności nie zatrudnia - bezpośrednio lub pośrednio - obywateli innych krajów, którzy nie mają odpowiednich dokumentów pobytowych. Podobny szacunek dla tej zasady jest wymagany od stron trzecich.

Ogólnie rzecz biorąc, zabronione jest ułatwianie nielegalnego wjazdu osób na terytorium państwa lub innego państwa, którego te osoby nie są obywatelami lub stałymi rezydentami, podobnie jak wszelkie zachowania mające na celu ułatwienie ich nielegalnego pobytu.                                                  

4.3 ZARZĄDZANIE PRACĄ WSPÓŁPRACOWNIKÓW                                

Dyrektorzy i kierownicy funkcyjni spółek Grupy są odpowiedzialni za zapewnienie poszanowania równych szans w administrowaniu stosunkami pracy, utrzymując miejsca pracy wolne od dyskryminacji oraz identyfikując i szybko rozwiązując wszelkie związane z tym problemy.

Każdy menedżer jest zobowiązany do najlepszego wykorzystania czasu pracy współpracowników, żądając wyników zgodnych z wykonywaniem ich obowiązków i planów dotyczących organizacji pracy, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami regulującymi godziny pracy, okresy odpoczynku i wakacje. Polecenia posłuszeństwa nadrzędnemu przełożonemu reprezentują nadużycie władzy, jeśli wymagają świadczenia usług, przysług osobistych lub jakiegokolwiek innego postępowania naruszającego niniejszy Kodeks.

Grupa Interpump promuje zaangażowanie współpracowników w wykonywanie pracy, w tym ich udział w dyskusjach i decyzjach przyczyniających się do osiągnięcia celów korporacyjnych. Zgodnie z wymaganiami korporacyjnymi, słuchanie różnych punktów widzenia pomaga menedżerom w podejmowaniu ostatecznych decyzji. Oznacza to, że Współpracownicy zawsze muszą przyczyniać się do realizacji podjętych decyzji.

4.4 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Grupa Interpump dąży do upowszechniania i utrwalania kultury bezpieczeństwa, rozwijania świadomości na temat zagrożeń i zgodności z obowiązującymi lokalnymi regulacjami oraz promowania odpowiedzialnego postępowania wszystkich współpracowników. Grupa dąży również do ochrony, w szczególności poprzez działania prewencyjne, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz interesów wszystkich innych zainteresowanych stron.

Grupa Interpump dąży do ochrony swoich zasobów ludzkich, kapitałowych i finansowych przez ciągłe poszukiwanie niezbędnych synergii, nie tylko w obrębie każdej firmy, ale także w porozumieniu ze sprzedawcami, klientami i innymi zaangażowanymi stronami trzecimi. W tym celu każda firma Grupy Interpump realizuje działania techniczne i organizacyjne poprzez:

 • ciągłą analizę ryzyka i słabych stron w procesach, z uwzględnieniem środków, które należy chronić;
 • ciągłą poprawę działań zapobiegawczych;
 • terminowe przygotowanie / aktualizacja niezbędnych środków i zasobów;
 • przyjęcie najlepszych technologii;
 • kontrolę i uaktualnianie metod pracy;
 • planowanie i wdrażanie szkoleń oraz innych form komunikacji.

W powyższych celach i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, Interpump opiera swoje postępowanie na następujących zasadach:

 • ocena i eliminacja ryzyka oraz, w przypadku gdy nie jest to możliwe, ich minimalizacja, najlepiej u źródła;
 • zastąpienie wszystkiego, co jest niebezpieczne, bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi alternatywami;
 • zgodność z zasadami ergonomii w projektowaniu stanowisk pracy, dobór narzędzi oraz określenie metod pracy i produkcji, w szczególności w celu złagodzenia monotonnych i powtarzalnych zadań oraz zmniejszenia skutków takich prac dla zdrowia;
 • uwzględnienie postępu technicznego;
 • programowanie działań profilaktycznych, opracowanie spójnego podejścia obejmującego aspekty techniczne, organizację pracy, warunki pracy, relacje interpersonalne i wpływ czynników w środowisku pracy;
 • większy nacisk na środki ochrony zbiorowej niż na środki ochrony osobistej;
 • adekwatność poleceń udzielanych pracownikom.

Firmy należące do Grupy Interpump stosują te zasady przy wybieraniu środków niezbędnych do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym oceny ryzyka, komunikacji i szkoleń oraz, bardziej ogólnie, podczas przygotowywania powiązanych systemów i zasobów.

Kierownictwo wyższego i operacyjnego we wszystkich spółkach Grupy jest zobowiązane do przestrzegania tych zasad, zwłaszcza gdy decyzje i wybory muszą być podejmowane, a następnie, kiedy należy dokonać ich zaimplementowania.

Strony trzecie muszą również zagwarantować zgodność z instrukcjami zawartymi w tej sekcji.

4.5 OCHRONA PRACOWNIKÓW

Grupa Interpump dąży do ochrony moralnego dobrobytu współpracowników, gwarantując prawo do warunków pracy, które szanują ich godność osobistą. Grupa chroni pracowników przed nadużyciami psychologicznymi i podejmuje działania przeciwko wszelkim postawom lub zachowaniom, które są dyskryminujące lub niszczące dla jednostek oraz ich osobistych przekonań i preferencji (na przykład - bez ograniczeń dotyczy to znieważania, gróźb, izolacji lub inwazji, blokowania rozwoju kariery). We wszystkich sytuacjach grupa Interpump zabrania Współpracownikom angażowania się w działania, które można uznać za molestowanie seksualne, lub zachowywania się bądź mówienia w sposób, który może być obraźliwy dla innych.

Współpracownicy firm z grupy Interpump, którzy uważają, że byli nękani lub dyskryminowani ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, rasę, stan zdrowia, narodowość, poglądy polityczne i / lub przekonania religijne, mogą zgłosić tę sytuację organowi nadzorczemu spółki lub w inny sposób organowi nadzorczemu Interpump Group SpA. Wszelkie różnice w traktowaniu nie są i nie mogą być uznane za dyskryminację, jeżeli są uzasadnione w oparciu o obiektywne kryteria.

4.6 OCHRONA PRAW JEDNOSTKI

Grupa Interpump potępia wszelkie działania, które mogą wiązać się z wyzyskiem lub podporządkowaniem się  jednostki, a także uznaje podstawowe znaczenie ochrony nieletnich i represjonowania jakiejkolwiek formy wykorzystywania pracy dzieci. Dlatego każda firma w Grupie zobowiązuje się nie przeprowadzać żadnej formy wyzysku lub podporządkowania się wobec jakiejkolwiek osoby, w tym nieletnich.. Podobne zobowiązanie jest wymagane od Stron Trzecich.

4.7 POUFNOŚĆ I PRYWATNOŚĆ

Wszystkie informacje, dane i wiedza uzyskane, przetworzone i zarządzane przez Współpracowników podczas wykonywania ich obowiązków muszą być ściśle poufne i być odpowiednio chronione. Informacje te nie mogą być wykorzystywane, komunikowane ani ujawniane w żaden sposób, ani w obrębie ani poza firmą grupy Interpump, która jest jej właścicielem i / lub do której się odnosi, z wyjątkiem przypadków zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami korporacyjnymi.

Współpracownicy każdej firmy z grupy Interpump Group muszą zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które znajdą się w ich posiadaniu w wyniku ich pracy, z najwyższą ostrożnością, aby nie ujawniać kolegom ani stronom trzecim,  wszelkich informacji Grupy, które nie są jeszcze publiczne. W obliczu wniosków o poufne dane korporacyjne i informacje od stron zewnętrznych, takich jak przyjaciele, osoby prywatne, dziennikarze, analitycy finansowi i inwestorzy, współpracownicy każdej z firm grupy muszą powstrzymać się od dostarczania takich danych lub informacji, bezpośrednio lub pośrednio. Każda firma z grupy Interpump podejmuje odpowiednie działania w celu ochrony danych osobowych i gwarantuje, że są one przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podobnie, strony trzecie są zobowiązane do zapewnienia pełnej poufności informacji na temat grupy Interpump, które są w ich posiadaniu w wyniku ich zaangażowania, oraz do przyjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa tych informacji i systemów wykorzystywanych do ich przechowywania. Nośniki danych stron trzecich są wymagane w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.8 REJESTROWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI

Podczas wykonywania swojej pracy oraz w kontekście swoich kompetencji i obowiązków wszyscy współpracownicy muszą zapisywać i przetwarzać dane i informacje w dokładny, precyzyjny i kompleksowy sposób, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. Wszystkie zapisy księgowe, ekonomiczne i finansowe muszą być oparte na tych wartościach, odzwierciedlających dokładnie sytuację opisaną w dokumentacji pomocniczej.

 Żadne zapisy księgowe ani informacje gospodarcze i finansowe nie mogą być przekazywane lub ujawniane stronom trzecim bez uprzedniej zgody właściwej osoby przełozonego. W tym celu każda firma Interpump Group wdraża i utrzymuje i aktualizuje - za pośrednictwem wewnętrznej organizacji odpowiedzialnej za swoje systemy informacyjne - systemy operacyjne i aplikacje biznesowe zaprojektowane w celu zapobiegania nieuprawnionym ujawnieniom i / lub manipulowaniu danymi korporacyjnymi.

4.9 KONFLIKT INTERESÓW

Wszyscy Współpracownicy Grupy muszą unikać sytuacji, które mogą powodować konflikt interesów i powstrzymywać się od poszukiwania osobistych korzyści z okazji biznesowych, z którymi stykają się przy wykonywaniu swoich obowiązków. Przykładowo i bez ograniczeń następujące sytuacje mogą powodować konflikty interesów:

 • wykonywanie funkcji przywódczych (dyrektor generalny, dyrektor, kierownik) przy jednoczesnym zachowaniu interesów ekonomicznych ze sprzedawcami, klientami lub konkurentami (posiadanie udziałów, nominacje zawodowe itp.), nawet za pośrednictwem członków rodziny, aż do czwartego stopnia relacji ;
 • zarządzanie relacjami z dostawcami podczas wykonywania pracy, nawet za pośrednictwem członków rodziny do czwartego stopnia relacji, w imieniu dostawców;
 • akceptacja gotówki lub przysług od osób lub firm, które mają lub zamierzają nawiązać stosunki handlowe z Interpump;
 • ujawnianie stronom trzecim poufnych informacji uzyskanych przez pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych lub wykorzystywania ich dla własnych korzyści osobistych.

W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, a także we wszystkich innych pozornie niezręcznych sytuacjach, wszyscy Współpracownicy, którzy nie są dyrektorami, muszą poinformować swojego bezpośredniego przełożonego o zaistniałych okolicznościach. Współpracownicy ci muszą również dostarczyć niezbędnych informacji na temat swojej działalności poza godzinami pracy, jeżeli są lub mogą wydawać się być w konflikcie z interesem grupy Interpump.

 1. KONFLIKT INTERESÓW ZARZĄDU

Jeżeli współpracownik jest dyrektorem zainteresowanym daną operacją, bezpośrednio lub w imieniu stron trzecich, osoba ta musi poinformować pozostałych dyrektorów i organ nadzorujący, jeżeli został wyznaczony, o charakterze, warunkach, pochodzeniu i wielkości takich transakcji. Jeżeli osoba jest dyrektorem wykonawczym, musi także powstrzymać się od przeprowadzenia operacji. Jeżeli osoba jest jedynym dyrektorem, musi ujawnić sytuację na pierwszym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbyło się po wystąpieniu konfliktu interesów. W powyższych przypadkach konieczne jest odpowiednie wyjaśnienie przyczyn operacji i jej korzyści dla Spółki.

4.11 OCHRONA MAJĄTKU SPÓŁKI I PRZESTRZGANIE ZASAD OBSŁUGI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Wszyscy współpracownicy są zobowiązani dołożyć wszelkich starań w celu ochrony majątku przedsiębiorstwa, przyjmując odpowiedzialne formy postępowania, które są zgodne z ustalonymi procedurami operacyjnymi regulującymi ich wykorzystanie. W szczególności każdy współpracownik musi::

 • wykorzystywać skrupulatnie przypisane mu aktywa;
 • unikać wszelkiego niewłaściwego wykorzystywania aktywów korporacyjnych, które mogłoby spowodować szkody lub zmniejszyć efektywność lub które w każdym razie są sprzeczne z interesami spółek Grupy.

Wszyscy współpracownicy są odpowiedzialni za ochronę przydzielonych im zasobów i muszą niezwłocznie informować swojego bezpośredniego przełożonego o wszelkich zagrożeniach lub szkodliwych zdarzeniach. Ochrona i zachowanie aktywów korporacyjnych ma zasadnicze znaczenie dla ochrony interesów każdej spółki Grupy i obowiązkiem Współpracowników (przy wykonywaniu ich działalności gospodarczej) Nie tylko fizyczne zabezpieczenie aktywów, ale także zapobieganie ich nieuczciwemu lub niewłaściwemu wykorzystaniu jest ich ochroną. Współpracownicy muszą wykorzystywać zasoby korporacyjne wyłącznie w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej oraz w celach dozwolonych przez odpowiednie osoby.

Każda firma z grupy Interpump zastrzega sobie prawo do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu jej aktywów poprzez wykorzystanie systemów księgowych, raportów kontroli finansowej oraz analiz ryzyka i działań zapobiegawczych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami (prawo prywatności, statut praw pracowniczych itp.).

W odniesieniu do aplikacji, wszyscy współpracownicy:

 • muszą bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa korporacyjnego, aby zachować funkcjonalność i chronić systemy informacji korporacyjnych;
 • muszą unikać wysyłania groźnych lub obrażających wiadomości e-mail;
 • muszą unikać używania nieprzyzwoitego języka;
 • muszą unikać wprowadzania nieodpowiednich komentarzy, które mogą być obraźliwe dla osób i / lub szkodzić reputacji Spółki i / lub Grupy;
 • należy unikać przeglądania stron internetowych zawierających nieprzyzwoite i / lub obraźliwe materiały.

Współpracownicy mają również zakaz udostępniania haseł lub kodów dostępu znajdujących się w ich posiadaniu z jakiegokolwiek powodu. Współpracownicy nie mogą uzyskiwać dostępu do systemów informatycznych innych osób bez upoważnienia i muszą unikać wszelkich działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób zniszczyć lub uszkodzić systemy informatyczne lub informacje. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy współpracownicy muszą przestrzegać zasad stosowności, uczciwości, stosowności i poufności w zakresie korzystania z systemów IT, zgodnie z odpowiednimi politykami przyjętymi przez spółki Grupy. We wszystkich przypadkach Współpracownicy muszą unikać wszelkich zachowań, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać obowiązujące przepisy i bieżące zasady działalności spółek Grupy Interpump.

SEKCJA III

Zasady postępowania przy czynnościach biznesowych

4.12 ZASADY OGÓLNE

Relacje biznesowe ze stronami trzecimi są zawsze prowadzone przez osoby do tego upoważnione, na podstawie schematu organizacyjnego każdej Firmy, zleceń serwisowych, mandatów lub pełnomocnictw. W relacjach ze stronami trzecimi współpracownicy muszą zachowywać się etycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, zachowując przy tym maksymalną właściwość, przejrzystość i uczciwość. W relacjach i inicjatywach handlowych lub promocyjnych zabrania się: praktyk i zachowań, które są lub mogą być nielegalne lub zmowy, nielegalne płatności, nakłanianie do korupcji i korupcji, faworyzowanie, nagabywanie - bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich - osobistych korzyści i kariery awans dla siebie lub dla innych, które są sprzeczne z prawem, regulacjami i / lub instrukcjami zawartymi w niniejszym Kodeksie etycznym. Zakaz ten obejmuje bezpośrednią lub pośrednią ofertę bezpłatnych usług w celu wpływania na decyzje lub transakcje.

Pozyskiwanie informacji o podmiotach trzecich ze źródeł publicznych lub prywatnych lub od wyspecjalizowanych instytucji i / lub organizacji musi odbywać się zgodnie z prawem. Jeśli współpracownicy znajdą się w sytuacji, w której otrzymają poufne informacje, muszą starać się zarządzać nimi z zachowaniem najwyższej prywatności i poufności oraz unikać sytuacji, w których spółki Grupy lub Grupa mogą zostać oskarżeni o przywłaszczenie tych informacji i niewłaściwe ich wykorzystanie.

4.13 PROGRAM ANTY KORUPCYJNY

Grupa Interpump zdecydowanie potępia wszelkie formy korupcji publicznej i / lub prywatnej, wymagając od każdej spółki Grupy wdrożenia wszystkich niezbędnych działań w celu zapobiegania praktykom korupcyjnym we wszystkich ich formach.

Wszelkie postępowanie, przez kogokowleik, które wiąże się z bezpośrednią lub pośrednią obietnicą lub ofertą pieniężną lub innymi korzyściami dla podmiotów prywatnych, urzędników publicznych i / lub lokalnych lub zagranicznych urzędników państwowych, jest zabronione, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uzyskania przez Grupę Interpump i / lub spółki Grupy. nienależne lub nielegalne odsetki lub korzyści. Takie postępowanie jest niedozwolone, ani jeżeli jest podejmowane bezpośrednio przez Spółkę za pośrednictwem Współpracowników, ani w przypadku przeprowadzania przez Strony trzecie działające w imieniu Interpump i / lub określonej spółki Grupy. Osoby Trzecie są zobowiązane do dostosowania swojego postępowania do powyższych zasad antykorupcyjnych w swoich stosunkach z podmiotami publicznymi i prywatnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby zatrudnione przez Interpump i / lub jakąkolwiek spółkę należącą do Grupy do rozpatrywania każdego wniosku lub, w jakimkolwiek przypadku, do utrzymywania stosunków z lokalnymi lub zagranicznymi administracjami publicznymi, nie mogą z żadnego powodu starać się wpływać w niewłaściwy sposób na swoje decyzje. Zabrania się również wszelkich działań mających na celu wywieranie bezprawnego wpływu na wynik postępowania karnego, cywilnego lub administracyjnego.

Realizując swoją politykę walki z wszelkimi formami korupcji, Grupa Interpump angażuje się w następujące działania, między innymi: (i) szerzenie w obrębie każdej spółki Grupy kultury sprzeciwiającej się wszelkim formom korupcji; (ii) ocena kontrahentów; (iii) przyjęcie programów komunikacyjnych i szkoleniowych; (iv) stałe monitorowanie potrzeb aktualizacji procedur i systemów.

W tym celu wszystkie spółki Grupy Interpump są zobowiązane do przyjęcia modelu organizacyjnego odpowiedniego dla:

 • zarządzania i monitorowania działań związanych z prezentami, darowiznami i wydatkami na rozrywkę;
 • zarządzania i monitorowania procesów przyjmowanych w celu selekcji personelu, zatrudniania i oceny;
 • nadzorowania procesów przyjętych do sporządzania statutowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zapewniając ich dokładność i przejrzystość;
 • zagwarantowania monitorowania i identyfikowalności przepływów pieniężnych;
 • zagwarantowania właściwego podziału kompetencji i rozdzielenia obowiązków w zarządzaniu każdym procesem biznesowym;
 • podejmowania działań dyscyplinarnych w przypadku niestosowania się do przyjętych norm
 • zagwarantowania właściwego zarządzania otrzymywanymi raportami;
 • zagwarantowania zgodności z lokalnie obowiązującymi przepisami i zasadami ustalonymi na poziomie Grupy, jeśli są bardziej wymagające;
 • zagwarantowania identyfikowalności procesów i wypełniania dokumentacji.

4.14 PREZENTY I KORZYŚCI

Nie zezwala się na żadne formy upominków, które mogłyby być interpretowane jako przekraczające zwykłe praktyki handlowe lub grzecznościowe lub które są przyznawane w celu uzyskania preferencyjnego traktowania w celu wykonywania jakiejkolwiek działalności, która może być powiązana z Grupą Interpump. W szczególności zabrania się wręczania prezentów włoskim lub zagranicznym urzędnikom publicznym lub ich rodzinom, które mogłyby wpłynąć na niezależność ich osądu lub skłonić ich do zapewnienia korzyści jakiegokolwiek rodzaju Grupie i / lub spółkom z Grupy. Ponadto zabrania się współpracownikom oferowania, obiecywania lub dawania prywatnym osobom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio, gotówki lub innych nieuzasadnionych korzyści, w celu skłonienia ich do przeprowadzenia lub zaniechania działań naruszających ich oficjalne obowiązki lub zobowiązanie do pracy w lojalny sposób. Podobnie zabrania się współpracownikom pozyskiwania lub otrzymywania od osób prywatnych, bezpośrednio lub pośrednio, gotówki lub innych nienależnych korzyści w celu wykonania lub zaniechania działań naruszających ich obowiązki służbowe lub zobowiązanie do lojalnej pracy.

Niniejsza instrukcja obejmuje prezenty obiecane, oferowane lub zamówione, a także te otrzymane lub przekazane; dar jest definiowany jako każdy rodzaj wartości lub nieuzasadnionych korzyści.

We wszystkich przypadkach Interpump i każda firma z Grupy musi powstrzymać się od praktyk, które nie są dozwolone przez prawo, dobrą praktykę handlową lub kodeksy etyczne - jeśli ich treść jest znana - firm lub organizacji, z którymi Grupa utrzymuje relacje. W wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się przyjmowanie prezentów o charakterze czysto symbolicznym lub niestandardowym, których wartość jednostkowa nie przekracza 100,00 EUR. W ten sam sposób możliwe jest wręczanie podarunków osobom trzecim, jeśli mają one skromną wartość jednostkową, nigdy nie przekraczają 100,00 EUR lub promują wizerunek marki Grupy lub firmy, która do niej należy.

We wszystkich przypadkach wszystkie prezenty oferowane lub otrzymywane - z wyjątkiem tych o niewielkiej wartości jednostkowej, nigdy nie przekraczającej 100,00 EUR - muszą być udokumentowane w odpowiedni sposób, tak aby organ nadzorujący zainteresowanej Spółki, jeśli został powołany, lub w każdym przypadku organ nadzorujący Interpump Group SpA może przeprowadzać odpowiednie kontrole. Oferta gotówki dla Współpracowników Interpump przez Strony Trzecie, w celu skłonienia ich do wykonania lub zaniechania czynów z naruszeniem ich zobowiązań, jest niezgodna z prawem i może być ścigana w najszerszym zakresie prawa.

Współpracownicy otrzymujący gotówkę, prezenty lub inne świadczenia nieuwzględnione wśród osób uznanych za dopuszczalne są zobowiązani do powiadomienia powyższego organu nadzoru, który oceni ich odpowiedniość i poinformuje nadawcę o odpowiedniej polityce grupy Interpump.

4.15 RELACJE Z KLIENTAMI I JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Grupa Interpump uważa zadowolenie klienta za czynnik o kluczowym znaczeniu dla swojego sukcesu. W związku z tym szczególną uwagę zwraca się na zrozumienie potrzeb klientów i przygotowanie rozwiązań najlepiej dopasowanych do ich wymagań. W szczególności strategia Grupy Interpump dla oferowanych produktów / usług ma gwarantować odpowiednie standardy jakości, oparte na wcześniej określonych poziomach oraz okresowo monitorować postrzegany poziom jakości.

4.16 RELACJE Z DOSTAWCAMI

Procesy zamówień mają na celu uzyskanie maksymalnej przewagi konkurencyjnej dla Grupy Interpump, przy jednoczesnym zagwarantowaniu równych szans dla wszystkich dostawców, uczciwości i bezstronności. Proces selekcji dostawców nie dopuszcza ani nie przyjmuje nadmiernej presji na korzyść jednego dostawcy w stosunku do innych, co podważyłoby wiarygodność i zaufanie, jakie rynek stawia w Grupie pod względem przejrzystości i rygoru, w jakim stosuje się prawo i procedury korporacyjne.

4.17 RELACJE Z INSTYTUCJAMI
Relacje z instytucjami są utrzymywane wyłącznie przez specjalnie wyznaczone osoby. Relacje te muszą opierać się na maksymalnej przejrzystości, jasności i stosowności, tak aby prywatne i publiczne instytucjonalne, z którymi utrzymywane są relacje różnych typów, nie powodowały interpretacji o charakterze niekompletnym, fałszywym, niejednoznacznym lub wprowadzającym w błąd.

4.18 ŚRODOWISKO

Grupa Interpump dąży do ochrony środowiska jako podstawowego zasobu. Każda firma z grupy Interpump uznaje nadrzędną potrzebę ochrony środowiska z korzyścią dla społeczności i przyszłych pokoleń, a zatem przyjmuje najbardziej odpowiednie środki ochrony środowiska, promując i planując rozwój swoich działań w sposób zgodny z tym celem. W tym celu grupa Interpump stara się minimalizować wpływ na środowisko i krajobraz swojej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniając postęp badań naukowych i odpowiednie najlepsze praktyki. W szczególności Interpump stosuje podejście zapobiegawcze w odniesieniu do różnych wyzwań środowiskowych, przyjmując strategie mające na celu stopniowe zmniejszanie bezpośredniego i pośredniego wpływu swojej działalności oraz promowanie większej świadomości i zaangażowania w ochronę środowiska, zarówno lokalnie (jakość gleby, powietrza i wody na terytorium operacji) oraz w odniesieniu do globalnych wyzwań (różnorodność biologiczna i zmiana klimatu).

Strony trzecie są również zobowiązane do przestrzegania instrukcji zawartych w tej sekcji.

4.19 RELACJE  HANDLOWE Z PARTIAMI POLITYCZNYMI, ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI I STOWARZYSZENIAMI

Grupa Interpump nie finansuje włoskich i zagranicznych partii politycznych, ich przedstawicieli lub kandydatów i nie sponsoruje konwencji ani wydarzeń mających na celu rozpowszechnianie propagandy politycznej. Grupa powstrzymuje się również od wywierania jakiejkolwiek formy bezpośredniej lub pośredniej presji na liderów politycznych (na przykład przyjmując zalecenia dotyczące zatrudniania personelu, umów konsultacyjnych itp.). Grupa Interpump nie wnosi wkładu do organizacji, w których może istnieć konflikt interesów, a w szczególności nie przyznaje finansowania związkom zawodowym lub ich przedstawicielom we Włoszech i za granicą, chyba że jest to zgodne z odpowiednimi przepisami i przy pełnej przejrzystości. Każda firma z grupy Interpump uznaje związki zawodowe pracowników i zobowiązuje się do utrzymywania z nimi lojalnej współpracy.

4.20 RELACJE Z ORGANIZACJAMI ANTY MONOPOLOWYMI I ORGANAMI REGULACYJNYMI

Każda firma z grupy Interpump gwarantuje pełną i sumienną zgodność z przepisami antymonopolowymi i przepisami regulującymi rynek. Firmy należące do Grupy Interpump nie wstrzymują ani nie opóźniają dostarczania informacji wymaganych przez organy antymonopolowe i / lub inne podmioty regulacyjne do prowadzenia prac audytorskich, aktywnie współpracując przy prowadzeniu dochodzeń.

4.21 DOTACJE I POŻYCZKI                                    

Wszelkie dotacje, subwencje i pożyczki uzyskane od Unii Europejskiej, rządu włoskiego lub jakiegokolwiek innego organu publicznego, nawet o skromnej wartości i / lub kwocie, muszą być wykorzystywane do celów, dla których zostały przyznane.

Podobnie, w przypadku udziału w transakcjach ujawnianych publicznie, odbiorcy niniejszego Kodeksu muszą działać zgodnie z prawem i odpowiednimi praktykami handlowymi, w szczególności powstrzymując się od podejmowania działań, które mogłyby skłonić administracje publiczne do niewłaściwego działania na rzecz spółek z Grupy.

4.22 ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU               

Relacje ze środkami masowego przekazu cechuje szacunek dla ich prawa do informacji.

Zewnętrzne przekazywanie danych lub informacji musi być zgodne z prawdą, dokładne, jasne, przejrzyste i szanujące godność i prywatność osób, skoordynowane i spójne z polityką Grupy Interpump. Informacje o Interpump mogą być ujawniane do środków masowego przekazu wyłącznie przez specjalnie upoważnione osoby lub za ich zgodą, zgodnie z ustalonymi procedurami korporacyjnymi.

We wszystkich przypadkach, a zwłaszcza w kontaktach ze środkami masowego przekazu, zabronione jest promowanie, inicjowanie lub podżeganie do rasizmu i / lub ksenofobii, zwłaszcza jeśli istnieje rzeczywiste ryzyko rozpowszechnienia i powiązania w całości lub w części z negacją holocaustu, ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości lub zbrodnie wojenne.

4.23 PRANIE PIENIĘDZY I TERRORYZM

Grupa Interpump prowadzi swoją działalność w pełnej zgodności z aktualnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi oraz przepisami wydanymi przez właściwe włoskie i zagraniczne władze i w tym celu zobowiązuje się do odmowy przeprowadzenia podejrzanych transakcji pod względem uczciwości i przejrzystości we wszystkich państwach, w których działa.

W szczególności, przy prowadzeniu działalności gospodarczej, spółki Grupy i ich Współpracownicy nie mogą w żadnych okolicznościach być zaangażowani w pranie pieniędzy, lub ponowne wykorzystywanie pieniędzy pochodzących z nielegalnych lub przestępczych działań i / lub operacje i działania mające na celu promowanie terroryzmu.

W tym celu, przed nawiązaniem relacji lub podpisaniem umów z dostawcami i innymi partnerami, spółki Grupy i ich Współpracownicy muszą zweryfikować informacje dostępne na temat Stron Trzecich i Współpracowników w celu zweryfikowania ich moralnej uczciwości, reputacji i dobrego imienia oraz legalności ich działalności .

Osoby trzecie są również zobowiązane do przestrzegania instrukcji zawartych w tej sekcji.

4.24 EXPORT PRODUKTÓW

Każda firma wchodząca w skład grupy Interpump spełnia przepisy dotyczące podwójnego zastosowania przy wywozie produktów, mając na uwadze wszelkie części i / lub komponenty możliwe do uzyskania po ich demontażu. Każda firma z grupy Interpump dąży również do tego, aby jej działalność prowadzona była w taki sposób, aby w każdych okolicznościach nie naruszać międzynarodowych przepisów dotyczących embarga i kontroli eksportu obowiązującego w krajach, w których prowadzi działalność.

4.25 WŁASNOŚCI INTELEKTUALNE                         

Każda firma grupy Interpump chroni swoje prawa własności intelektualnej, w tym patenty, znaki towarowe, znaki wyróżniające i prawa autorskie, przestrzegając zasad i procedur ustanowionych w tym celu. W ten sam sposób każda firma szanuje własność intelektualną posiadaną przez innych.

Ponadto niezgodne z polityką Grupy Interpump jest wykonywanie nieautoryzowanych kopii oprogramowania, dokumentacji lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi. W szczególności każda firma przestrzega ograniczeń określonych w umowach licencyjnych dotyczących reprodukcji / dystrybucji produktów stron trzecich lub podpisanych z własnymi dostawcami oprogramowania, a także zabrania używania lub kopiowania oprogramowania lub dokumentacji, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez każdej z powyższych umów licencyjnych.

4.26 KONKURENCJA

Wszelkie relacje z obecnymi lub potencjalnymi konkurentami są przeprowadzane uczciwie, w związku z czym Firma nie zgadza się z jakimkolwiek zachowaniem, które mogłoby utrudniać lub zakłócać działalność biznesową lub handlową.

4.27    PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA                  

Każda firma grupy Interpump zakazuje wszelkich zachowań, które nawet pośrednio mogą ułatwiać działalność zorganizowanej przestępczości krajowej lub międzynarodowej, w szczególności takie, które są poświęcone nielegalnemu handlowi uzbrojeniem i / lub środkami psychotropowymi i innymi nielegalnymi środkami. Osoby trzecie są również zobowiązane do przestrzegania instrukcji zawartych w tej sekcji.

5. REALIZACJA POSTANOWIEŃ KODEKSU                               

5.1 KOMUNIKACJA I SZKOLENIA

Niniejszy Kodeks Etyki jest rozpowszechniany wśród wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy poprzez specjalny program komunikacji. W celu zapewnienia prawidłowego zrozumienia niniejszego Kodeksu, każda spółka Grupy przygotowuje i realizuje działania szkoleniowe, częściowo w oparciu o wskazówki przekazane przez Prezesa Organu Nadzorczego, jeżeli został powołany, mające na celu promowanie świadomości zasad i standardów etycznych leżących u podstaw tego Kodeksu. Kod. Takie inicjatywy szkoleniowe różnią się w zależności od roli i konkretnych obowiązków współpracowników.

5.2 ROZBIEŻNOŚĆ Z NINIEJSZYM KODEKSEM

Jeśli choćby jeden z przepisów niniejszego Kodeksu jest sprzeczny z przepisami wewnętrznymi lub procedurami spółek Grupy, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Kodeksu.

 1. ZARZĄDZANIE OTRZYMANYMI SPRAWOZDANIAMI

Interpump przyjmuje politykę zarządzania raportami otrzymanymi zgodnie z odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi najlepszymi praktykami, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i wymogami prawnymi.

W szczególności każda firma z Grupy stara się zapewnić, aby wszystkie zgłoszone przypadki niezgodności były zgłaszane i zarządzane przez kompetentne organy korporacyjne.

Zarządzając zgłoszonymi przypadkami niezgodności, firmy z grupy Interpump stosują następujące zasady:

 • ochrona osoby zgłaszającej przed wszelkimi represjami i / lub formami dyskryminacji;
 • ochrona poufności tożsamości osoby zgłaszającej;
 • rozpatrywanie i ocena anonimowych raportów, jeśli są oparte na dokładnych i spójnych faktach;
 • przechowywanie danych o wszelkich raportach otrzymywanych w formie elektronicznej oraz w obszarach z dostępem ograniczonym wyłącznie do tych, które zapewniają określone uwierzytelnienie.

Bez uszczerbku dla powyższego, Współpracownicy Grupy Interpump i Strony Trzecie mogą zawsze zgłaszać organowi nadzorczemu Interpump Group SpA każdą sytuację niezgodności, na którą zwrócą ich uwagę podczas wykonywania swojej pracy, za pośrednictwem określonych udostępnionych kanałów ( przekazywanie raportów pocztą elektroniczną na adres organismodivigilanza@interpumpgroup.it lub pocztą tradycyjną skierowaną do Interpump Group SpA, c / o Supervisory Body, via E. Fermi 25 - 42049 S. Ilario d'Enza, Reggio Emilia).

6. KARY

Zgodność z niniejszym Kodeksem jest zasadniczą częścią zobowiązań umownych zaakceptowanych przez Współpracowników i Strony Trzecie. Jest to uzupełnienie obowiązku przestrzegania ogólnych obowiązków lojalności, prawidłowości i wykonania umowy o pracę w dobrej wierze.

W szczególności każde naruszenie przepisów niniejszego kodeksu stanowiłoby naruszenie obowiązków wynikających ze stosunku pracy, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi w umowie o pracę i obowiązującym ustawodawstwie, w tym w zakresie postępowania dyscyplinarnego i / lub rozwiązania stosunku pracy. Takie konsekwencje mogą obejmować również zwrot strat poniesionych przez spółki Grupy lub Grupę jako całość.

Podobnie, w odniesieniu do personelu niebędącego pracownikiem i stron trzecich, każde naruszenie niniejszego Kodeksu stanowi poważne naruszenie ich zobowiązań umownych, z wszystkimi konsekwencjami prawnymi, w tym rozwiązaniem umowy. Takie konsekwencje mogą obejmować również zwrot strat poniesionych przez spółki Grupy lub Grupę jako całość.